NABÍDKA POZEMKŮ

ŘADIT PODLE
SESTUPNĚ
ŘADIT PODLE
SESTUPNĚ
zobrazit dražby  
DATUMPOPISVÝMĚRACENAKAT.ÚZEMÍOKRES
20.02.2018Prodám ornou půdu, jedná se o podílové spoluvlastnictví, LV 425. Cena možná i dohodou.0.7 ha20 KčOldřišovOpava
19.02.2018Hláska- orná půda, pro vážného kupce zemědělce , rodinnou farmu , která bude svoji půdu s láskou obhospodařovat pevná cena 810000 kč0.6 ha810 000 KčHláskaRychnov nad Kněžnou
19.02.2018Prodám zemědělský pozemek o výměře 31 201 m2 v katastrálním území Čejkovice u Hluboké nad Vltavou. Jedná se o zemědělsky využívané pozemky - pachtovní smlouva se ZD s výpovědní lhůtou 5 let. Pozemek je ucelený s přístupem od cesty. Cena je 29, - Kč/m2. Celková cena činní 904 829, -Kč.3.1 ha29 Kč/m2Čejkovice u Hluboké nad VltavouČeské Budějovice
19.02.2018Prodám svůj podíl půdy. Jde o 7721, 5 m2 orné půdy + 61, 5 m2 ostatní plocha + 88 m2 trvalý travní porost + 14 m2 vodní plocha. Celkem 7886 m2. Momentálně pronajato, v tomto období je možné smlouvu ukončit.0.8 ha190 000 KčDubňanyHodonín
19.02.2018Prodám pozemky v Mikulovicích u Znojma parcely 527/4 880m2 a 527/7 2027m2 L.V. 478 za cenu 70 000kč.0.3 ha70 000 KčMikulovice u ZnojmaZnojmo
19.02.2018Viktor Švantner, advokát, IČ 72015900, místem podnikání Mikulášská třída 455/9, 326 00 Plzeň jako insolvenční správce dlužníků manželů Miloslava Štěrbáková, nar. 03.02.1957, IČ 61901342, Pavel Štěrbák, nar. 05.06.1954, IČ 10209581 oba bytem Příbram VII, Obránců míru 77, PSČ 261 01 (také jen jako „IS“) nabízí z majetku majetkové podstaty k prodeji v nejvyšší nabídce tyto dále specifikované nemovité věci: Spoluvlastnický podíl o velikosti id 1/6 vzhledem k celku těchto nemovitostí v katastrálním území a obci Nevězice zapsané Katastrálním úřadem pro Jihočeský kraj, Katastrálním pracovištěm Písek na listu vlastnictví číslo 315: - Pozemku parcelní číslo 148 orné půdy o výměře 1960 m2 - Pozemku parcelní číslo 149 orné půdy o výměře 2931 m2 - Pozemku parcelní číslo 240/10 orné půdy o výměře 12581 m2 - Pozemku parcelní číslo 322/2 orné půdy o výměře 2029 m2 - Pozemku parcelní číslo 328/6 orné půdy o výměře 694 m2 - Pozemku parcelní číslo 392 orné půdy o výměře 8596 m2 - Pozemku parcelní číslo 489 orné půdy o výměře 1151 m2 - Pozemku parcelní číslo 680 ostatní plochy, neplodné půdy o výměře 647 m2 - Pozemku parcelní číslo 681 orné půdy o výměře 486 m2 - Pozemku parcelní číslo 685/2 orné půdy o výměře 6 m2 - Pozemku parcelní číslo 685/4 orné půdy o výměře 2996 m2 - Pozemku parcelní číslo 685/5 orné půdy o výměře 25927 m2 - Pozemku parcelní číslo 693/1 ostatní plochy, neplodné půdy o výměře 27 m2 - Pozemku parcelní číslo 693/2 orné půdy o výměře 244 m2 - Pozemku parcelní číslo 702/1 orné půdy o výměře 55113 m2 - Pozemku parcelní číslo 1198/7 ostatní plochy, neplodné půdy o výměře 10 m2 - Pozemku parcelní číslo 1198/8 ostatní plochy, neplodné půdy o výměře 80 m2 - Pozemku parcelní číslo 1201/2 orné půdy o výměře 5732 m2 - Pozemku parcelní číslo 1212/6 orné půdy o výměře 1367 m2 - Pozemku parcelní číslo 1212/11 orné půdy o výměře 347 m2 - Pozemku parcelní číslo 1212/12 orné půdy o výměře 580 m2 - Pozemku parcelní číslo 1212/22 orné půdy o výměře 400 m2 - Pozemku parcelní číslo1212/25 vodní plochy o výměře 215 m2 - Pozemku parcelní číslo 1212/32 trvalý travní porost o výměře 4779 m2 - Pozemku parcelní číslo 1218/2 trvalý travní porost o výměře 4203 m2 - Pozemku parcelní číslo 1226/4 orné půdy o výměře 3171 m2 - Pozemku parcelní číslo 1226/5 orné půdy o výměře 32 m2 - Pozemku parcelní číslo 1227/2 ostatní plochy, neplodné půdy o výměře 25 m2 - Pozemku parcelní číslo 1227/3 ostatní plochy, neplodné půdy o výměře 15 m2 - Pozemku parcelní číslo 1227/4 ostatní plochy, neplodné půdy o výměře 220 m2 - Pozemku parcelní číslo 1397 orné půdy o výměře 10912 m2 - Pozemku parcelní číslo 1508 orné půdy o výměře 5503 m2 - Pozemku parcelní číslo 1562 orné půdy o výměře 2949 m2 - Pozemku parcelní číslo 1563 lesní pozemek o výměře 971 m2 - Pozemku parcelní číslo 1564 o výměře 1672 m2 - Pozemku parcelní číslo 1637/12 lesní pozemek o výměře 6074 m2 - Pozemku parcelní číslo 2009 lesní pozemek o výměře 504 m2 - Pozemku parcelní číslo 2018 lesní pozemek o výměře 234 m2 - Pozemku parcelní číslo 2020 lesní pozemek o výměře 1043 m2 - Pozemku parcelní číslo 2045/42 ostatní plochy, ostatní komunikace o výměře 78 m2 - Pozemku parcelní číslo 2075 orné půdy o výměře 1109 m2 - Pozemku parcelní číslo 2076 trvalý travní porost o výměře 108 m2 Nejnižší nabídka kupní ceny: 450.000, -- Kč Nemovité věci (Spoluvlastnický podíl o velikosti id 1/6 vzhledem k celku) budou prodávány pouze jako celek. Nabídky na odkup jednotlivých nemovitých věcí nebude akceptován. Kupní cena musí být zaplacena nejpozději při podpisu kupní smlouvy. Veškeré náklady spojené s převodem nemovitých věcí v katastru nemovitostí a daňová povinnost k dani z nabytí nemovitých věcí jdou k tíži kupujícího. Zájemce je povinen v rámci své nabídky složit jistotu ve výši 20.000, -- Kč, slovy: dvacet-tisíckorunčeských na účet majetkové podstaty, a to č. účtu: 223644217/0600, VS: r.č. nebo IČ zájemce. Jistota musí být připsána na účtu majetkové podstaty nejpozději dne 31. března 2018. Účelem jistoty je zajištění splnění závazků zájemce, jehož nabídka bude vyhodnocena jako nejvýhodnější (také jen jako „Vybraný zájemce“), k uzavření kupní smlouvy na převod shora specifikovaných nemovitých věcí. Vybranému zájemci se jistina nevrací a je považována za uhrazenou část kupní ceny. Ostatním zájemcům se jimi složená jistina vrací nejpozději do 3. dubna 2018 na účet, ze kterého byla jistina odeslána. IS upozorňuje, že výsledek výběrového řízení je konečný, na jakékoliv nabídky po jeho skončení již nebude brán zřetel. Písemné nabídky s uvedením nabízené kupní ceny podávejte nejpozději do 1. dubna 2018, 12:00 hod. na adrese: Viktor Švantner, advokát, Plzeň, Mikulášská třída 455/9, PSČ 326 00 v zalepených obálkách s viditelným označením: „Výběrové řízení Nevězice“ Insolvenční správce si vyhrazuje právo došlé nabídky bez uvedení důvodu odmítnout. Bližší specifikace prodávaného nemovitého majetku je uveřejněna v insolvenčním rejstříku pod B-8 (aktuální znalecký posudek). K otevírání nabídek zájemců dojde dne 1. dubna 2018 v 15:00 hod. v sídle IS za případné účasti věřitelů. Všichni zájemci, kteří učiní nabídku, jsou oprávněni se otevírání účastnit. Další informace o podmínkách prodeje lze získat na: email: viktor.svantner@email.cz tel.: 604 620 779 osobně v sídle IS17 hadohodouNevězicePísek
19.02.2018prodam stavebni pozemek vedenýc v územním plánu města Hustopeče jako: územní rezerva R150/VL, pozemky k výrobě a skladování. Pozemky leží za městem Hustopeče, v bezprostřední blízkosti Průmyslové zóny Hustopeče nádraží Šakvice. Vhodné pro výstavbu haly, firmy, stavby a zařízení pro výrobu, skladování, autodopravu, opravárenství, administrativní stavby, parkoviště, cesty, chodníky, , čerpací stanice, stavby pro trvalé bydlení správce nebo majitele staveb, atd.. Příjezd k pozemkům z kruhového objezdu, z D2 směr Hustopeče 4 km, dále směr na Mikulov, Šakvice. Z obou stran jsou také dobré příjezdové cesty k pozemkům, v blízkosti vysoké napětí el., vodárna., firma HILS a Signum - veškeré IS.0.9 ha500 Kč/m2Hustopeče u BrnaBřeclav
19.02.2018Prodám zemědělskou půdu nejvyšší bonity. V budoucnu stavební pozemky. Při rychlém jednání možná sleva. Parcela č. 485/471.9 ha150 Kč/m2Slatinice na HanéOlomouc
19.02.2018Nabízím k prodeji pozemky v k. ú. Vojkovice u Kralup nad Vltavou; kousek od sjezdu z dálnice; LV je 372, celková výměra je 25.469 m2, pozemky se nacházejí mezi vodní plochou Pístníkem a FVE- fotovoltaickou elektrárnou, navazují na lesní porost, v kn vedené jako trvalý travní porost. V současnosti jsou pozemky pronajaty/propachtovány jako pastviště pro koně. Jsou v Lpisu. Pozemky jsou na zrekultivované skládce popílku z elektrárny, což mj. znamená, že není třeba provádět archeologický výzkum!!! Při jiném než zemědělském využití- výhodná investice do budoucna! Cena při rychlém jednání je 50 Kč/m nebo 2 eura/m2. Je možná i směna za pole v okolí Libochovic, Slatiny pod Hazmburkem nebo u Libotenic. RK nevolat.2.5 ha1 280 000 KčVojkovice u Kralup nad VltavouMělník
19.02.2018Prodám zemedelske pozemky v k.u. Sobechleby, a to p.c. 226/1; 620/33; 620/34 Pozemky jsou ve spoluvlastnictví, předmětem nabídky je prodej všech podílu spoluvlastníků.2.1 ha35 Kč/m2SoběchlebyPřerov

Nabídka č. 27 821

20.02.2018
Prodám ornou půdu, jedná se o podílové spoluvlast...
0.7 ha
20 Kč
  okr. Opava

Nabídka č. 27 819

19.02.2018
Hláska- orná půda, pro vážného kupce zemědělce , r...
0.6 ha
810 000 Kč
  okr. Rychnov nad Kněžnou

Nabídka č. 27 818

19.02.2018
Prodám zemědělský pozemek o výměře 31 201 m2 v kat...
3.1 ha
29 Kč/m2
  okr. České Budějovice

Nabídka č. 27 194

19.02.2018
Prodám svůj podíl půdy. Jde o 7721, 5 m2 orné půdy...
0.8 ha
190 000 Kč
  okr. Hodonín

Nabídka č. 27 816

19.02.2018
Prodám pozemky v Mikulovicích u Znojma parcely 527...
0.3 ha
70 000 Kč
  okr. Znojmo

Nabídka č. 27 814

19.02.2018
Viktor Švantner, advokát, IČ 72015900, místem ...
17 ha
dohodou
  okr. Písek

Nabídka č. 27 174

19.02.2018
prodam stavebni pozemek vedenýc v územním plánu mě...
0.9 ha
500 Kč/m2
  okr. Břeclav

Nabídka č. 25 035

19.02.2018
Prodám zemědělskou půdu nejvyšší bonity. V budoucn...
1.9 ha
150 Kč/m2
  okr. Olomouc

Nabídka č. 27 813

19.02.2018
Nabízím k prodeji pozemky v k. ú. Vojkovice u Kral...
2.5 ha
1 280 000 Kč
  okr. Mělník

Nabídka č. 27 812

19.02.2018
Prodám zemedelske pozemky v k.u. Sobechleby, a to...
2.1 ha
35 Kč/m2
  okr. Přerov
půda má cenu
© 2009-2018 FARMY.CZ
Stránky provozuje společnost FARMY.CZ s.r.o. www.farmy.cz
Sledovat nás můžete i na Facebooku